REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SUBSKRYPCJI

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Programie Subskrypcji (zwany dalej także jako: „Regulamin”), określa zasady funkcjonowania Programu Subskrypcji (zwanego dalej także jako: „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym rodzaje pakietów występujących w Programie, usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu, opłaty ztytułu uczestnictwa w Programie, a także wysokośćprzyznawanych Uczestnikom Programu rabatów oraz pozostałych korzyści.
  2. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora – CHROMA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Żarach przy ul. Przemysłowej 5, 68-200 Żary, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587950, posiadającą numer NIP: 9282082722, numer REGON: 363052429, adres strony internetowej: https://www.chroma.pl/pl, e-mail: online@chroma.pl, Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-17:00, tel.: (+48) 68 477 21 00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
  3. Uczestnikiem Programu może być:
   1. każda pełnoletnia osoba fizyczna;
   2. osoba, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego;
   3. osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną oraz
   4. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tekst jedn. z dnia 8 października 2020r., ze zm., dalej jako: k.c.);
   5. posiadająca aktywne elektroniczne Konto Klienta w Sklepie Internetowym Chroma.pl, prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym https://www.chroma.pl/pl (dalej także jako: „Sklep Internetowy”).
  4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uprzednie i dobrowolne wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na udział w Programie, poprzez samodzielne zarejestrowanie się do Programu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach Sklepu Internetowego oraz uiszczenie opłaty abonamentowej za uczestnictwo w Programie (dalej także jako: ,,Opłata abonamentowa”).
  5. Uczestnik Programu, w zamian za uiszczenie Opłaty abonamentowej, otrzymuje dostęp do rabatów w wysokości zależnej od wybranego wariantu Programu oraz do usług świadczonych przez Organizatora, wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Okresu rozliczeniowego, przez który rozumie się 30 następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych (dalej jako: ,,Okres rozliczeniowy”).
  6. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  7. Programem objęte są usługi lub produkty poligraficzne oferowane przez Organizatora w Sklepie Internetowym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym https://www.chroma.pl/pl.
 2. Zasady uczestnictwa w Programie

  1. Uczestnikom Programu udzielane są rabaty opisane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Uczestnicy Programu mają również dostęp do pozostałych korzyści określonych w Załączniku Nr 1, przypisanych w zależności od wybranego Wariantu.
  2. Możliwość korzystania z rabatów oraz pozostałych korzyści zostaje aktywowana po uiszczeniu przez Uczestnika Opłaty abonamentowej.
  3. Rabaty oraz pozostałe korzyści przydzielane są zgodnie z brzmieniem niniejszego Regulaminu, do aktywnego elektronicznego Konta Klienta utworzonego w Sklepie Internetowym, prowadzonego przez Organizatora. Dla obsługi Konta Klienta w Sklepie Internetowym niezbędne jest szerokopasmowe połączenie z siecią Internet i wyszukiwarką internetową.
  4. Aktualna wysokość rabatu przyznanego Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie oraz pozostałe korzyści wynikające z wariantu wybranego przez Uczestnika są widoczne w elektronicznym Koncie Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce Rabaty i Promocje oraz przy składaniu zamówienia, najpóźniej w podsumowaniu transakcji, tj. w „koszyku”, przed dokonaniem płatności.
  5. Rabat na zakupy udzielany jest Uczestnikowi automatycznie, do każdej transakcji, w wysokości wynikającej z wybranego wariantu Programu.
  6. Korzyści, z których Uczestnik może korzystać bez ograniczenia, aktywowane są automatycznie do każdej transakcji. W przypadku korzyści ograniczonych pod względem liczby, Uczestnik przy składaniu zamówienia zaznacza, że chce skorzystać ze wskazanych przez siebie korzyści.
  7. Uczestnik nie może zrezygnować z otrzymania rabatu oraz z możliwości korzystania z udostępnionych mu korzyści ani też przenieść ich na żadną inną osobę trzecią.
  8. Rabaty oraz pozostałe korzyści nie podlegają przeniesieniu pomiędzy elektronicznymi Kontami Klienta w Sklepie Internetowym.
  9. Rabaty oraz pozostałe korzyści udzielane są na jeden Okres rozliczeniowy. Po upływie Okresu rozliczeniowego możliwość korzystania z rabatów i korzyści zostaje automatycznie dezaktywowana, chyba że Uczestnik przedłuży swoje uczestnictwo w Programie.
  10. W przypadku przedłużenia uczestnictwa w Programie Uczestnik otrzymuje nową pulę rabatów oraz pozostałych korzyści do wykorzystania w obowiązującym Okresie rozliczeniowym. Rabaty oraz pozostałe korzyści niewykorzystane w Okresie rozliczeniowym przepadają.
  11. Obrót wykonany w okresie korzystania z niniejszego Programu jest uwzględniany na potrzeby wyliczenia rabatów w innych programach rabatowych oferowanych przez Organizatora, z wyjątkiem obliczania progu CashBack.
 3. Warianty Programu

  1. Rabaty oraz pozostałe korzyści są naliczane i przypisywane do elektronicznego Konta Klienta, w zależności od wybranego wariantu Programu.
  2. Uczestnik Programu może wybrać jeden spośród następujących wariantów Programu:
   1. Wariant MINI;
   2. Wariant MINI B2C;
   3. Wariant MEDIUM;
   4. Wariant MEDIUM B2C;
   5. Wariant MAX;
   6. Wariant MAX B2C.
  3. O wyborze jednego z wariantów Programu spośród określonych w punkcie 3.2. decyduje Uczestnik w momencie przystąpienia do Programu, przy czym:
   1. wariant MINI, wariant MEDIUM oraz wariant MAX może być wybrany przez Uczestników powiązanych branżowo z Organizatorem, tj. prowadzących agencje reklamowe i drukarnie;
   2. wariant MINI B2C, wariant MEDIUM B2C oraz wariant MAX B2C może być wybrany przez osoby inne niż wskazane w pkt 3.3.1., tj. zarówno przez konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c., jak również przez Uczestników prowadzących działalność gospodarczą, niezwiązaną branżowo z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  4. Rabaty przyznawane w ramach poszczególnych wariantów opisane są w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
  5. Poszczególne warianty Programu nie ulegają łączeniu. Wybranie przez Uczestnika Programu danego wariantu wyłącza stosowanie pozostałych wariantów.
 4. Opłata abonamentowa

  1. Za udział w Programie Organizator pobiera od Uczestnika Opłatę abonamentową za każdy Okres rozliczeniowy.
  2. Opłata abonamentowa za udział w Programie uzależniona jest od wybranego wariantu Programu i wynosi:
   1. W przypadku wariantu MINI – 615,00 zł;
   2. W przypadku wariantu MINI B2C – 615,00 zł;
   3. W przypadku wariantu MEDIUM – 1 230,00 zł;
   4. W przypadku wariantu MEDIUM B2C – 1 230,00 zł;
   5. W przypadku wariantu MAX – 1 845,00 zł;
   6. W przypadku wariantu MAX B2C – 1 845,00 zł.
  3. Kwoty podane w ust. 4.2. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  4. Opłata abonamentowa za udział w Programie będzie płatna za każdy Okres rozliczeniowy z góry.
  5. Opłata abonamentowa może być uiszczona w formie płatności przelewem online, a także za pośrednictwem serwisów PayU, PayPal, Sofortbanking (przedpłata).
 5. Uczestnictwo w Programie a inne kody rabatowe

  1. Rabaty i korzyści oferowane w Programie nie podlegają łączeniu z innymi rabatami, promocjami i korzyściami oferowanymi przez Organizatora, w tym z uczestnictwem w programie lub programach lojalnościowych.
  2. Rabaty i korzyści udzielane w ramach niniejszego Programu nie podlegają łączeniu z kodami rabatowymi, przyznawanymi przez Organizatora w związku z innymi promocjami lub programem (programami) lojalnościowymi.
  3. W przypadku, kiedy przed przystąpieniem do Programu Uczestnik korzystał z innego programu (programów) rabatowych lub lojalnościowych oferowanych przez Organizatora, uczestnictwo w nich ulega zawieszeniu na czas udziału w niniejszym Programie.
 6. Rezygnacja z udziału w Programie przez Uczestnika, wypowiedzenie udziału w Programie przez Organizatora, likwidacja elektronicznego Konta Klienta w Sklepie Internetowym

  1. Udział Uczestników w Programie jest dobrowolny.
  2. Uczestnik Programu nie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego.
  3. Organizator, z ważnych powodów może zawiesić, lub wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie. Przez ważne powody uważa się, w szczególności, naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, którego treść dostępna jest pod adresem https://www.chroma.pl/pl/static/regulamin/regulations.
  4. Wypowiedzenie wymaga zachowania od Organizatora formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
  5. Uczestnictwo w Programie nie wyłącza możliwości zlikwidowania elektronicznego Konta Klienta w Sklepie Internetowym przez Uczestnika lub przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, którego treść jest dostępna pod adresem https://www.chroma.pl/pl/static/regulamin/regulations.
  6. Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie przez Organizatora z winy Uczestnika oraz likwidacja elektronicznego Konta Klienta w Sklepie Internetowym przez Uczestnika Programu lub Organizatora, prowadzi do automatycznej dezaktywacji możliwości korzystania z Rabatów udzielanych w ramach niniejszego Programu.
 7. Prawo odstąpienia od udziału w Programie

  1. Uczestnik Programu, będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od udziału w Programie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7.2. Bieg terminu odstąpienia od udziału w Programie rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik zaakceptował niniejszy Regulaminu (zawarł z Organizatorem Umowę). Umowę zawartą z Organizatorem, od której konsument odstąpił w przewidzianym terminie uważa się za niezawartą.
  2. Jeżeli Uczestnik Programu wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z Rabatów i korzyści oferowanych w ramach Programu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, traci on możliwość odstąpienia po rozpoczęciu korzystania z Programu. Przez wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się w szczególności złożenie zamówienia z wykorzystaniem Rabatów oferowanych w niniejszym Programie.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) Adresat (wysłać do): Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, e-mail: online@chroma.pl

   „ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi……………………………….. ………………………………………………………………………………………….
   - Data zawarcia umowy………..
   - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………..
   - Adres konsumenta(-ów) ……………..
   - Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   - Data ………………….”
   (*) niepotrzebne skreślić.
  4. W pozostałym zakresie do prawa odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia §5 Regulaminu serwisu internetowego www.chroma.pl, którego treść jest dostępna pod adresem: https://chroma.pl/pl/s/regulamin.
 8. Czas trwania Programu, zmiana zasad Programu

  1. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i do zakończenia Programu w każdym czasie. O zakończeniu Programu lub zmianie postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani niezwłocznie, co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed zmianą lub zakończeniem Programu, za pośrednictwem:
   1. banneru informacyjnego umieszczonego w widocznym miejscu po zalogowaniu się do elektronicznego Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub w inny widoczny dla Uczestników Programu sposób;
   2. banneru informacyjnego umieszczonego w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.chroma.pl/pl lub w inny widoczny dla Uczestników Programu sposób.
  3. Zmiana Programu jest skuteczna i wiążąca dla Uczestników, począwszy od kolejnego Okresu rozliczeniowego po wprowadzeniu zmiany, jeżeli zdecydują się oni przedłużyć swoje uczestnictwo w Programie.
  4. W przypadku, gdy Program zostanie zakończony lub w przypadku zmian postanowień niniejszego Regulaminu prowadzących do zakończenia udzielania Rabatów, Uczestnicy będą mogli korzystać z przypisanych im Rabatów do końca trwania Programu lub w innym terminie, określonym w zawiadomieniu o zmianie lub o zakończeniu Programu.
  5. Jeżeli ostatni dzień obowiązywania Programu przypadałby wcześniej niż ostatni dzień Okresu rozliczeniowego Uczestnika, Uczestnik będzie mógł korzystać z przypisanych mu Rabatów do dnia, w którym zakończyłby się jego Okres rozliczeniowy.
 9. Reklamacje

  1. Reklamacje lub informacje o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnicy Programu mogą zgłaszać do Organizatora:
   1. na piśmie na adres: CHROMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Żarach przy ul. Przemysłowej 5, 68-200 Żary;
   2. telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-17:00, tel.: (+48) 68 477 21 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), lub przez skorzystanie z funkcji Callback z wykorzystaniem przycisku „Zamów usługę Callback” w zakładce „Kontakt”, na stronie https://www.chroma.pl/pl/static/kontakt/contact;
   3. drogą mailową na adres e-mail: online@chroma.pl lub z wykorzystaniem przycisku „Napisz do Nas” w zakładce „Kontakt”, na stronie https://www.chroma.pl/pl/static/kontakt/contact.
  2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Uczestnika Programu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania.
  3. Uczestnicy mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK’) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe są przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025, tekst jedn. z dnia 29 maja 2018r., ze zm.).
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu serwisu internetowego www.chroma.pl, którego treść dostępna jest pod adresem https://chroma.pl/pl/regulamin oraz postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży serwisu internetowego chroma.pl, których treść dostępna jest pod adresem https://chroma.pl/pl/ogolne-warunki-sprzedazy.
  3. Aktualna treść niniejszego Regulaminu, a także wersje obowiązujące poprzednio dostępne są do pobrania pod adresem https://chroma.pl/pl/s/regulamin-uczestnictwa-w-programie-subskrypcji.
  4. Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski.
  5. Dla zawarcia i wykonania umowy, jak również dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy właściwe jest prawo polskie.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania umowy jest rzeczowo właściwy Sąd w Zielonej Górze.
 11. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

  1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników Programu określa Polityka prywatności Organizatora, której treść dostępna jest pod adresem https://www.chroma.pl/pl/static/polityka-prywatnosci/privacy-policy.
Załącznik Nr 1 – Rabaty i pozostałe korzyści oferowane w ramach Programu
MINI
25%
RABATU
AGENCJA REKLAMOWA LUB DRUKARNIA
15%
RABATU
B2B
Odroczona płatność (7 dni)
Obsługa Concierge
Przyspieszenie realizacji
Zastrzeżenie godzinowe
Dostawa w sobotę
Pakiet 10 zdjęć w Chroma Stock
Wzornik papieru/uszlachetnień
Pakiet wizytówek (50 szt.)
Pakiet teczek ofertowych (100 szt.)
Pakiet papieru firmowego (250 szt.)
500 zł netto
MIDI
30%
RABATU
AGENCJA REKLAMOWA LUB DRUKARNIA
20%
RABATU
B2B
Odroczona płatność (7 dni)
Obsługa Concierge
Przyspieszenie realizacji
Zastrzeżenie godzinowe
Dostawa w sobotę
Pakiet 10 zdjęć w Chroma Stock
Wzornik papieru/uszlachetnień
Pakiet wizytówek (50 szt.)
Pakiet teczek ofertowych (100 szt.)
Pakiet papieru firmowego (250 szt.)
1000 zł netto
MAXI
35%
RABATU
AGENCJA REKLAMOWA LUB DRUKARNIA
20%
RABATU
B2B
Odroczona płatność (7 dni)
Obsługa Concierge
Przyspieszenie realizacji
Zastrzeżenie godzinowe
Dostawa w sobotę
Pakiet 10 zdjęć w Chroma Stock
Wzornik papieru/uszlachetnień
Pakiet wizytówek (50 szt.)
Pakiet teczek ofertowych (100 szt.)
Pakiet papieru firmowego (250 szt.)
1500 zł netto
Chat
FAQ