email partner pixel

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu chroma.pl

Rozsah platnosti

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí výhradně ve všech smlouvách, které uzavírá prodávající s odběrateli, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 121, úplné znění) a jsou nedílnou součástí takových kupních smluv. Tyto VOP se nepoužijí pro smlouvy, které prodávající uzavírá s kupujícími, kteří jsou současně spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku.

 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Provozního řádu internetového portálu chroma.pl, který doplňuje a mění obsah tohoto řádu způsobem vymezeným v VOP, a to v každém případě, když prodávající uzavírá smlouvu s odběratelem, tedy se subjektem, který není současně spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 121, úplné znění). Ve výše popsaném případě mají ustanovení těchto VOP přednost před příslušnými ustanoveními Provozního řádu internetového portálu chroma.pl. To znamená, že v případě rozporu nebo rozdílů mezi ustanoveními Provozního řádu portálu a VOP, mají tyto VOP přednost a rozhodují o obsahu smlouvy uzavřené smluvními stranami.

 3. Veškerá ostatní ustanovení Provozního řádu portálu, která tyto VOP nemění, a ustanovení Provozního řádu portálu, jejichž platnost tyto VOP nevylučují, se použijí přiměřeným způsobem pro všechny smlouvy, které uzavírá prodávající s odběratelem.

§ 1 Obecná ustanovení

Označení a pojmy použité v těchto VOP mají stejný význam jako označení a pojmy použité v Provozním řádu portálu chroma.pl, a to s následujícími změnami a doplněními:

 • „odběratel“ – je výlučně:
  1. podnikající fyzická osoba, která kupuje od prodávajícího zboží pro účely související přímo s podnikáním nebo profesní činnosti, nebo
  2. právní osoba, nebo
  3. organizační jednotka bez právní subjektivity,
  která kupuje zboží a uzavírá s prodávajícím smlouvu.
 • „prodávající“ – toto označení má stejný význam jako v Provozním řádu portálu
 • „strany“ – jsou strany uzavřené smlouvy, tedy prodávající a odběratel
 • „výrobek“ – má stejný význam jako v Provozním řádu portálu
 • „Provozní řád portálu“ – je Provozní řád internetového portálu chroma.pl
 • „VOP“ – jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu chroma.pl

Strany vylučují použití vzorových smluv odběratele, tedy zejména všeobecných obchodních podmínek, vzorových kupních smluv nebo podmínek nákupu.


§ 2 Pravidla fungování internetového portálu a předmět prodeje

Pravidla fungování internetového portálu a předmět prodeje – jsou v souladu s § 2 Provozního řádu portálu.


§ 3 Podmínky používání portálu, objednávání, uzavírání smluv, realizace služeb a zodpovědnost prodávajícího

Podmínky používání portálu, objednávání, uzavírání smluv, realizace služeb a zodpovědnost prodávajícího – v souladu s § 3 Provozního řádu portálu s následujícími změnami a doplněními:

 1. ceny za výrobky obsahují standardní obal, který vždy volí prodávající. Pokud odběratel bude požadovat jiný než standardní obal, bude muset uhradit příslušné náklady, které mu sdělí prodávající.
 2. Odběratel je povinen převzít výrobek ve lhůtě, kterou si strany dohodnou. Pokud odběratel výrobek nepřevezme nebo jej bezdůvodně odmítne převzít, vyhrazuje si prodávající právo vyúčtovat odběrateli veškeré náklady, které z tohoto důvodu vzniknou, včetně zejména nákladů na odeslání výrobků prodávajícímu, nákladů na uskladnění výrobků a všech dalších nákladů vzniklých na straně prodávajícího z důvodu nepřevzetí výrobku odběratelem nebo z důvodu bezdůvodného odmítnutí převzetí. V takovém případě může prodávající požadovat na odběrateli zaplacení odškodnění v plné výši za podmínek vymezených v občanském zákoníku.
 3. Před převzetím zásilky a potvrzením převzetí na dodacím listu je odběratel povinen pečlivě zkontrolovat jak obal výrobku, tak i samotný výrobek s ohledem na případná viditelná poškození při dopravě a provést veškeré kroky směřující ke zjištění zodpovědnosti dopravce a vyhotovit příslušný protokol o škodě.
 4. Neprodleně po převzetí výrobku a ještě za přítomnosti dopravce je odběratel povinen výrobek rozbalit a zkontrolovat jej s ohledem na množství a kvalitu, zejména s ohledem na viditelná poškození, k nimž mohlo dojít při dopravě. Veškeré nedostatky nebo poškození výrobku musí být uvedeny v protokolu o škodě. V případě dodávky výrobků v hromadných obalech, jejichž kontrola za přítomnosti kurýra není možná nebo je příliš časově náročná, je odběratel povinen důkladně zkontrolovat výrobek a oznámit prodávajícímu případné nedostatky co nejrychleji, nejpozději však do 2 dnů ode dne dodání výrobku. To však nezbavuje odběratele povinnosti, která je uvedena v odst. 3 tohoto paragrafu. Bez ohledu na výše uvedené je odběratel povinen reklamovat poškození výrobku při dopravě způsobem vymezeným v § 5 odst. 9 Provozního řádu portálu, nejpozději však ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy odběratel zásilku převzal. Potvrzení o tom, že odběratel převzal výrobek, je považováno za doklad o řádném provedení dodávky a smlouvy prodávajícím.
 5. Prodávající nezodpovídá za prodlení při realizaci předmětu smlouvy, pokud k takovému prodlení došlo z důvodů, které prodávající nezavinil, tedy zejména z důvodu:
  1. výskytu vyšší moci ve smyslu § 5 odst. 12 těchto VOP
  2. z důvodu událostí, za které nese zodpovědnost odběratel
  3. a událostí, za které nesou zodpovědnost třetí strany nezávislé na prodávajícím.
 6. Bylo dohodnuto, že standardní dodací lhůta výrobku činí 1 až 3 pracovní dny ode dne odeslání výrobku z tiskárny prodávajícího. Prodávající je oprávněn prodloužit dodací lhůtu výrobku (nejvýše však o 3 dny), pokud přijme v příslušném období k realizaci velký počet objednávek; prodloužení musí odběrateli oznámit.
 7. Strany se dohodly na zodpovědnosti za neprovedení nebo vadné provedení smlouvy v podobě smluvních pokut výlučně v následujících případech a výši:
  1. Odběratel může vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu:
   1. pokud odběratel odstoupí od smlouvy z důvodu zaviněných prodávajícím ve výši 5 % celkové smluvní ceny bez DPH za výrobu výrobku;
   2. smluvní pokutu za prodlení s výrobou výrobku ve výši 0,01 % celkové smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 5 % celkové smluvní ceny bez DPH.
  2. Prodávající může vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu:
   1. pokud odběratel odstoupí od smlouvy z důvodu nezávislých na prodávajícím nebo pokud od smlouvy odstoupí prodávající z důvodu na straně odběratele, a to ve výši 10 % celkové smluvní ceny bez DPH;
   2. smluvní pokutu za prodlení s převzetím výrobku ve výši 0,01 % celkové smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení ode dne následujícího po termínu, kdy měl být výrobek převzat.
 8. Bylo dohodnuto, že celková výše všech pokut, které může každá strana dle těchto VOP požadovat, činí 50 % celkové smluvní ceny bez DPH za realizaci výrobku.
 9. Podmínky uvedené v odst. 6 a 7 tohoto paragrafu nevylučují možnost, aby se každá strana domáhala odškodnění podle všeobecných zásad, pokud škoda překročí výši smluvní pokuty, s výhradou obsahu odstavce 9 těchto VOP.
 10. Bylo dohodnuto, že zodpovědnost prodávajícího za škody způsobené odběrateli – bez ohledu na právní důvod – je omezena výší celkové smluvní ceny dle smlouvy uzavřené s odběratelem, jejíž neprovedení nebo vadné provedení zapříčinilo vznik škody u odběratele. To se týká také škod vzniklých v důsledku vad výrobků. Bez ohledu na výše uvedené zodpovídá prodávající výhradně za skutečné přímé škody způsobené odběrateli, zodpovědnost prodávajícího za nepřímé škody se vylučuje. Prodávající také nenese zodpovědnost za příjmy, kterých by mohl odběratel dosáhnout, pokud by mu škoda nevznikla, tedy za ušlé příjmy.
 11. Prodávající nenese zodpovědnost za prodlení s dodáním výrobků, ke kterým dojde z důvodů zaviněných dopravce. Na základě poškození vzniklých při dopravě výrobku může odběratel požadovat od prodávajícího pouze poskytnutí slevy, která nepřekročí součin jednotkové ceny a počtu poškozených kusů výrobků, a která bude vypočtena na základě prodejní faktury.
 12. Odběratel při uzavření smlouvy s prodávajícím a z důvodu, aby obdržel objednaný výrobek, musí splnit následující podmínky, které jsou nezbytné pro řádné provedení smlouvy prodávajícím:
  1. tiskový návrh odběratele musí být připraven v barevném režimu CMYK, bez uložených barevných profilů. Prodávající nenese zodpovědnost za změny barev v tisku, které vyplývají z konverze profilů, které nejsou shodné se specifikací, na profil ISOCoated v2 (ISO 12647-2):2004.
  2. Tiskový návrh odběratele musí být v souladu s formátem objednané objednávky, musí zohledňovat spady a musí být vystředěný na listu. Prodávající nenese zodpovědnost za nedodržení odběratelem podmínek uvedených v tomto bodě a neshody a chyby výrobku, které z tohoto důvodu vzniknou. Tiskový návrh odběratele musí zohledňovat skutečnost, že první strana bude považována za vnější, zatímco druhá strana bude vnitřní. Výrobky vyrobené prodávajícím jsou vždy otáčeny přes pravou/levou boční stranu, nikdy nejsou otáčeny přes horní/spodní stranu. Pokud si odběratel v objednávce vybral jednostranné zušlechtění, bude toto provedeno na první straně. Prodávající nenese zodpovědnost za nedodržení odběratelem tohoto bodu, a z toho vyplývající neshody nebo chyby výrobku.
  3. Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien uwzględniać fakt, iż strona pierwsza zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna. Wykonywane przez Sprzedawcę Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, zaś nigdy nie są obracane poprzez górę/dół. Jeśli w zamówieniu zostało przez Kontrahenta wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy Produktu.
  4. Výrobek vyrobený prodávajícím je kontrolován podle maket zpřístupněných při objednávce. Proto musí odběratel připravit grafiku v souladu s maketami.
  5. Pro dosažení vysoké kvality tisku musí být návrhy, které odběratel poskytne k objednávce, zpracovány v rozlišení min. 300 dpi (doporučováno je rozlišení 350 dpi).
  6. Vyřizování objednávek v internetovém obchodě prodávajícího zajišťuje informační systém, proto může být v některých případech požadováno provedení dalších činností odběratele před zadáním objednávky k realizaci. Vzhledem k tomu je odběratel povinen sledovat objednávku po jejím vytvoření; o jednotlivých fázích její realizace bude odběratel informován na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci účtu.
  7. Tiskové soubory PDF odběratele musí být certifikované, tedy nesmí obsahovat vady v PDF kódu, které by mohly způsobit vznik chyb při rozdělení tiskových úloh v tiskárně prodávajícího.
 13. Odběratel si je při uzavření smlouvy s prodávajícím plně vědom toho a souhlasí s tím, že s ohledem na specifičnost technologie výroby výrobků a vzhledem ke způsobu dodání výrobků bude smlouva, kterou strany uzavřely, provedena za následujících podmínek:
  1. Rozdíly v rozměrech výrobků vyrobených prodávajícím při zohlednění tolerance chyby řezačky, kterou prodávající používá, mohou být do 2 mm, v případě vizitek do 1 mm.
  2. U vyrobeného výrobku může dojít k posunu bodového UV lakování ve vztahu k tiskařskému motivu o 0,3 mm, což je způsobeno technologii výroby, kterou prodávající používá.
  3. Barevné provedení výrobku musí být v toleranci do 5 jednotek Delta E mezi skutečně dosaženou barvou a vzorem, který uvedl odběratel. Pro přesnější zobrazení vzhledu barev a kontrolu, jak budou barvy použité v návrhu vypadat v tisku, si odběratel může před vytištěním příslušné objednávky objednat digitální proof. Zkušební výtisk (proof) zobrazuje pouze používané barvy. Během zpracování se výrobek (zejména tenké čáry menší než 0,7 mm) může lišit od finálního výrobku získaného po vytištění na offsetovém stroji.
  4. Zušlechtění výrobku pomocí fólie nebo UV lakování mohou způsobit vizuální změnu barvy výrobku. Takové změny nejsou důvodem pro reklamaci barvy výrobku.
  5. Sytost barev u výrobku vytištěného na křídovém papíru bude jiná než v případě tisku na offsetovém papíru, protože v obou případech bude použit podklad s jinou absorpcí barvy.
  6. 3D UV lak není zcela transparentní a má odstín žluté barvy. Tento efekt bude obzvlášť patrný v případě lakování bílé plochy bez potisku.
  7. Pokud bude gramáž obalu výrobku jiná než vložených katalogových listů, mohou se u takového výrobku mezi těmito částmi projevit rozdíly barevných odstínů kvůli jejich vytištění na jiném druhu papíru.
  8. Letáky, které se při výrobě skládají, jsou falcované nebo bigované, což může způsobit mírné praskliny barev na hřbetu letáku. Proto je při plném krytí doporučováno použít zušlechtění pomocí fólie, která bude další ochranným prvkem tiskoviny.
  9. Při vazbě, tedy řezání, falcování, bigování, sešívání a lepení katalogů mohou vznikat posuny, nejvýše však o 2 mm. Posun lakování může být u výrobku do 0,5 mm. Takový posun je přijatelný, je souladu s tolerancí používanou při nanášení laku a nemůže být považován vadu objednávky.
  10. Množství výrobků dodávaných prodávajícím odběrateli se může lišit od objednaného množství v rozmezí +/-5 %
  11. Prodávající realizuje objednávky dvěma metodami: konvenční tisk (s disperzním lakem) anebo tisk s použitím barev vytvrzovaných UV technologií. O způsobu realizace objednávky rozhoduje vždy prodávající.
  12. Vzhledem ke specifičnosti tiskařských strojů nebudou zašpinění (malé skvrny) některé z barev, které vzniknou při tisku a nebudou překračovat 1 % plochy výrobku, považovány za důvod, na jehož základě může odběratel požadovat vytištění nového výrobku. V takovém případě může prodávající pouze poskytnout slevu ve výši, kterou si strany individuálně dohodnou, která však v žádném případě nepřesáhne výši 10 % celkové smluvní ceny bez DPH.
  13. Během tisku může dojít k posuvu ve slícování jednotlivých barev v rozmezí do 0,2 mm, což vyplývá z tiskové technologie, kdy tiskařský stroj nanáší jednotlivé barvy CMYK na sebe postupně.
  14. Umístění sponek použitých pro vazbu katalogu na hřbetu se může nepatrně lišit, což není důvodem pro reklamaci takového výrobku.
  15. Výrobek, který prochází řezačkou, může nést stopy uchopení, což vyplývá z technologie jeho výroby.
  16. O směru papírových vláken u daného výrobku rozhoduje prodávající. Směr vláken může být určen individuálně pro určitého odběratele výhradně u tiskových archů formátu B1 a A1.
  17. Prodávající si vyhrazuje právo změnit gramáž papíru na vyšší za účelem splnění deklarovaného termínu odeslání.
  18. Prodávající používá při realizaci výrobků rastry s vysokou lineaturou, kde se úhly barev liší od standardních, a které jsou používány pro omezení vzniku interferenčních jevů.
 14. Vzhledem k předpokladům a podmínkám uvedeným v odstavcích 11 a 12 a vzhledem k požadavkům technologie výroby bere odběratel při uzavření smlouvy na vědomí a souhlasí s tím, že výskyt jakéhokoliv jevu uvedeného v odstavcích 11 a 12 tohoto paragrafu nebude považován za vadné provedení smlouvy prodávajícím a jako takový nebude důvodem pro uplatňování u prodávajícího jakýchkoliv požadavků z důvodu neprovedení nebo vadného provedení smlouvy, a případné reklamace z tohoto důvodu nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné.

§ 4 Odměna prodávajícího a způsob úhrady

Odměna prodávajícího a způsob úhrady – v souladu s § 4 Provozního řádu s následujícími změnami a doplněními:

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k výrobku do dne uhrazení celkové smluvní ceny za výrobek v plné výši.
 2. Prodávající připouští možnost prodeje výrobků odběratelům s prodlouženou splatností, pokud si strany takovýto způsob úhrady zvlášť dohodnou.
 3. V případě prodloužené splatnosti strany budou považovat za uhrazení celkové smluvní ceny připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.
 4. V případě prodlení s úhradou celkové smluvní ceny zaplatí odběratel prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou kteréhokoliv splatného závazku ve prospěch prodávajícího, je prodávající oprávněn, kromě jiných nároků vyplývajících ze smlouvy, kterou strany uzavřely a z právních předpisů, okamžitě pozastavit dodávky výrobků a odmítnou příjem dalších objednávek do doby, než odběratel uhradí všechny dlužné platby včetně úroků. Veškeré náklady související s pozastavením dodávek výrobků, zejména náklady na skladování a pojištění výrobků, hradí odběratel.
 5. Pro případ výskytu okolností poukazujících na ohrožení včasného splnění závazků odběratelem si prodávající vyhrazuje právo pozastavit dodávky výrobků a odmítnout příjem objednávek do doby uhrazení splatných závazků nebo poskytnutí odpovídajícího zajištění úhrady smluvní ceny odběratelem.
 6. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není odběratel oprávněn provést zápočet svých pohledávek na úhradu pohledávek prodávajícího.

§ 5 Právo odstoupit od smlouvy, reklamace a záruka kvality

Právo odstoupit od smlouvy, reklamace a záruka kvality – v souladu s § 5 Provozního řádu portálu s následujícími modifikacemi a doplněními:

 1. odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím s výjimkou případu, kdy prodlení realizace a dodání výrobků zaviněné prodávajícím překročí 30 dnů. V takovém případě je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy až po bezvýsledném uplynutí dodatečné, písemně stanovené, 14denní lhůty pro provedení předmětu smlouvy.
 2. KOdběratel je povinen oznámit prodávajícímu případné nároky z důvodu prodlení dodávky, a to písemnou formou a nejpozději do 7 dnů po termínu, kdy měla být dodávka dle smlouvy provedena. Neuplatnění nároků v této lhůtě je považováno za bezpodmínečné vzdání se jich odběratelem.
 3. Prodlení s dodáním vzniklé z důvodů, za které nenese prodávající zodpovědnost, nezbavuje odběratele povinnosti převzít výrobky a zaplatit smluvní cenu. Pokud prodlení odběratele s úhradou celkové kupní ceny prodávajícímu přesáhne 14 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoliv předchozí výzvy zaslané odběrateli a může se domáhat, aby mu odběratel zaplatil smluvní pokutu ve výši 50 % celkové smluvní ceny bez DPH za realizaci a dodání nepřevzatých výrobků, a to bez ohledu nárok prodávajícího na zaplacení plné smluvní ceny. Po uplynutí této lhůty je prodávající také oprávněn, aniž by tím bylo omezeno právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, uskladnit nepřevzaté výrobky na libovolném místě na nebezpečí a náklady odběratele a požadovat, aby odběratel splnil své smluvní závazky. Prodávající může také požadovat úhradu nákladů na uskladnění a může se domáhat odškodnění v rozsahu, v jakém škoda, která mu vznikla, přesahuje výši vyhrazené smluvní pokuty.
 4. Prodávající může odstoupit od smlouvy do 60 dnů ode dne výskytu důvodu k odstoupení.
 5. V případě smluv uzavíraných s odběrateli je zodpovědnost prodávajícího vyplývající z vad výrobků vyloučena.
 6. V případě výskytu vad nese prodávající zodpovědnost vůči odběrateli vyplývající pouze ze záruky kvality.
 7. Nároky z titulu záruky vyprší po uplynutí 12 měsíců ode dne převzetí výrobku odběratelem.
 8. Vady výrobku zjištěné v záruční době prodávající odstraní v technický možné termínu, který bude vždy dohodnut s odběratelem. Odběratel ztratí nároky z titulu záruky, pokud neoznámí prodávajícímu vadu do 7 dnů od doručení výrobků.
 9. Odběratel je povinen vrátit celý reklamovaný náklad.
 10. Reklamace se nesmí týkat druhu a kvality papíru, pokud jej odběratel předem schválil.
 11. Podmínkou uznání záručního nároku prodávajícím je, aby odběratel předložil originál nákupní faktury za výrobky nebo originál dodacího listu výrobků a předložil prodávajícímu písemnou reklamaci nebo reklamaci uplatnil prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Uplatnění zmíněné písemné reklamace nebo reklamace prostřednictvím internetových stránek musí být uskutečněno do 7 dnů od dodání výrobků odběrateli.
 12. V případě uznání reklamace prodávající na základě vlastního rozhodnutí buď odstraní vadu výrobku, nebo dodá bezvadný výrobek, nebo navrhne slevu z ceny z důvodu dodání vadného výrobku.
 13. Prodávající není zodpovědný za nesplnění nebo vadné splnění svých závazků, pokud k tomu došlo z důvodů okolností způsobených vyšší mocí. Za vyšší moc strany považují okolnosti nezávislé na prodávajícím, tedy zejména požáry, povodně a jiné živelné katastrofy, války, stávky, nepokoje, demonstrace, epidemie, embarga, přestávky nebo prodlení v dodávkách surovin, energie a součástí a jiné nepředvídané problémy, zejména zkrácení pracovní doby v továrnách dodavatelů komponent používaných pro výrobu výrobků prodávaných prodávajícím nebo u jejich subdodavatelů, přerušení práce, okolnosti na straně dopravců, rozhodnutí orgánů veřejné moci, změny právních předpisů, jiné obdobné okolnosti.

§ 6 Důvěrnost a bezpečnost

Důvěrnost a bezpečnost – v souladu s § 6 Provozního řádu


§ 7 Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví – v souladu s § 7 Provozního řádu portálu


§ 8 Závěrečná ustanovení

Závěrečná ustanovení – v souladu s § 8 Provozního řádu portálu s následujícími modifikacemi a doplněními:

 1. ustanovení těchto VOP se nepoužijí pro smlouvy uzavírané prodávajícím se spotřebiteli ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 121, úplné znění).
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost provést změnu těchto VOP. Změny budou provedeny tak, že na internetovém portálu chroma.pl bude zveřejněno nové znění VOP.
 3. Smlouvy uzavřené během platnosti předchozí verze VOP, tedy přede dnem zveřejnění nového znění VOP na internetových stránkách obchodu, budou realizovány v souladu s předchozí verzí VOP.
 4. Pokud se jednotlivá ustanovení VOP stanou z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.
 5. Veškeré změny smluv uzavřených stranami, jejichž součástí jsou tyto VOP, vyžadují ke své platnosti písemnou formu, jinak jsou neplatné.
 6. Ve věcech neupravených smlouvou a VOP se použijí příslušná ustanovení Provozního řádu portálu prodávajícího, občanského zákoníku a jiné obecně platné právní předpisy.
 7. Spory vzniklé mezi prodávajícím a odběratelem budou rozhodovány před obecným soudem příslušným pro sídlo prodávajícího.
Chat
FAQ