email partner pixel

Provozní řád internetového portálu www.chromadruk.pl

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento provozní řád internetového portálu (dále jen „provozní řád“) vymezuje podmínky prodeje polygrafických výrobků vyráběných na zakázku prostřednictvím internetového portálu (dále jen „výrobky“) a také práva a povinnosti stran týkající se uzavíraných smluv.
 2. Internetový portál provozuje na adrese www.chromadruk.pl společnost Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel služeb“), která je majitelem internetového portálu chromadruk.pl (dále jen „portál“ nebo „obchod“) a také jeho správcem.
 3. Podrobné údaje o prodávajícím: Název firmy: Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sídlo: ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko, DIČ 928 208 27 22, identifikační číslo REGON 363052429, registrovaná v Celostátním soudním rejstříku pod č. 0000913454, tel. +48 684772100, e-mail: online@chroma.pl.
 4. Prodávající prodává výrobky jak nepodnikajícím fyzickým osobám, tak i podnikajícím fyzickým osobám, které kupují od prodávajícího výrobky pro účely nesouvisející přímo s podnikatelskou nebo profesní činností (dále jen „spotřebitelé”), a ostatním subjektům, tedy podnikajícím fyzickým osobám, které kupují od prodávajícího výrobky v přímé souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, právnickým osobám a také organizačním jednotkám bez právní subjektivity. Spotřebitelé a ostatní subjekty nakupující v internetovém obchodě www.chromadruk.pl jsou označováni v tomto provozním řádu jako „kupující“.


§ 2  Podmínky fungování internetového portálu a předmět prodeje

 1. Obchod uskutečňuje na základě tohoto provozního řádu maloobchodní prodej prostřednictvím internetu. Předmětem prodeje jsou polygrafické výrobky vyráběné pro kupujícího na objednávku. Výrobky dostupné v internetovém obchodě jsou prosté fyzických a právních vad.
 2. Specifikace a vlastnosti výrobků, které nabízí prodávající, jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu.

§ 3 Podmínky používání portálu, objednávání, uzavření smlouvy, realizace služeb a zodpovědnost prodávajícího

 1. Informace uvedené na internetových stránkách obchodu nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Kupující, který si objedná zboží, nabízí nákup určitého výrobku.
 2. Pro nákup prostřednictvím internetového obchodu si musí kupující otevřít stránky na adrese www.chromadruk.pl a potom, po prohlédnutí výrobků, které jsou na těchto stránkách nabízeny, si vybrat výrobek, o který má zájem, a objednat si ho pomocí formuláře na stránkách obchodu. Kupující se musí při vyplňování formuláře seznámit s tímto provozním řádem a rozhodnout se, zda jej bude akceptovat, či nikoliv.
 3. Podmínkou používáni portálu je vytvoření účtu v systému www.chromadruk.pl. Účet bude vytvořen na základě vyplnění krátkého formuláře na internetových stránkách portálu.
 4. Údaje, které kupující uvede při vytváření účtu, musí být vždy pravdivé a platné. Podmínkou realizace objednávky je to, že kupující poskytne údaje, které umožní ověřit kupujícího a příjemce výrobků.
 5. Správce je oprávněn smazat nebo zablokovat účet určitého zákazníka v systému Chroma Online, pokud zákazník poruší tento provozní řád nebo pokud dojde k ukončení spolupráce s příslušným zákazníkem, o čemž bude prodávající zákazníka informovat. Prodávající si vyhrazuje právo ponechat si údaje týkající se zákazníka (údaje, které zákazník poskytne při založení účtu) a všechny údaje týkající se objednávek zákazníka, jehož účet byl smazán. V souladu s podmínkami vymezenými v § 6 tohoto provozního řádu.
 6. může kupující objednávat zboží 24 hod. denně, ve všech dnech v roce, včetně nedělí a svátků.
 7. Kupující nakupuje tak, že si objedná zboží prezentované v obchodě jeho vložením do košíku. U každého výrobku jsou uvedeny parametry, které kupující samostatně zvolí a určí. V závislosti na zvolených parametrech výrobku se zobrazí cena výrobku a datum jeho expedice. Následně, po výběru způsobu a místa dopravy a způsobu platby, kupující potvrdí objednávku kliknutím na tlačítko „objednávám s povinností zaplacení“. Před kliknutím na tlačítko „objednávám s povinností zaplacení“ vyplní kupující ve formuláři údaje, které jsou nezbytné pro vystavení faktury. Kupující, který je současně spotřebitelem, má také možnost uvést v objednávkovém formuláři, že nechce obdržet fakturu, v takovém případě obdrží společně s výrobkem pouze účtenku. Kupující může uvést v objednávkovém formuláři zvolenou dodací adresu a odběratele výrobku.
 8. Prodávající bude realizovat objednávky pod podmínkou, že je kupující objedná na portálu www.chromadruk.pl a provede ve vztahu k nim všechny úkony popsané v § 3 tohoto provozního řádu, zejména nahraje soubory způsobem uvedeným v § 3 bod 9 tohoto provozního řádu a (v nemnoha případech) poskytne odpovědi na doplňující otázky prodávajícího (zhotovitele zakázky).
 9. Tiskové materiály - grafické soubory
  1. poslané kupujícím pro tisk musí být připraveny dle specifikace uvedené na portálu www.chromadruk.pl. Specifikace a makety jsou dostupné na stránce každého výrobku. Na portálu www.chromadruk.pl je možné nahrávat soubory několika způsoby, které se liší podle konkrétního vybraného výrobku a velikosti souboru. U každého souboru je ověřována jeho shoda se specifikací prodávajícího. V některých případech provádí portál www.chromadruk.pl malé úpravy (v souladu se specifikací). V každém takovém případě je však kupující o těchto úpravách informován před finální realizací modifikované objednávky. Kupující tyto změny schválí, nebo provede další úpravy, které musí být dohodnuty s prodávajícím. Kupující může také odstoupit od objednávky, pokud neschválí změny, které provedl prodávající. Kupující také může schválit soubor, který není v souladu se specifikací portálu. V takovém případě prodávající nemusí uznat případné reklamace z důvodu, že na výslovnou žádost kupujícího byly použity neshody se specifikací portálu.
  2. Portál www.chromadruk.pl není zodpovědný za obsah návrhů poskytnutých kupujícím a neprovádí úpravy obsahů uvedených v materiálech kupujícího. Pokud je však obsah materiálů poskytnutých kupujícím v rozporu s právními předpisy, je portál oprávněn odmítnout realizaci objednávky.
  3. Portál www.chromadruk.pl zaznamenává všechny úkony, které kupující provede (mezi jinými informace o datu a času nahrání grafického souboru, provedení platby atd.). Ve sporných případech bude tyto úkony moci reprodukovat jak kupující, tak i prodávající.
  4. Schvalování zamítnutých souborů. Kliknutím na tlačítko „Schvaluji soubor, i když byl zamítnut“ kupující schválí grafický soubor včetně jeho chyb a předává objednávku k realizaci. Na takové objednávky se nevztahuje reklamace v rozsahu technických vad, které prodávající označil, a které kupující i přesto schválil.
  5. Prodávající nearchivuje grafické soubory. Soubory umístěné na FTP serveru a zaslané kupujícím za účelem realizace objednávky jsou po 90 dnech mazány.
  6. Odpadní materiál z výroby, výrobní přebytky jsou likvidovány subjektem zajišťujícím sběr druhotných surovin.
 10. Poté, kdy kupující uvede všechny nezbytné údaje, bude zobrazen souhrn objednávky, který bude obsahovat specifikaci předmětu objednávky, jednotkovou a celkovou cenu objednaných výrobků, údaje a adresu kupujícího a také údaje a adresu odběratele výrobků, pokud se jedná o jinou osobu než kupujícího, a navíc fakturační údaje.
 11. Proces objednávání bude ukončen poté, kdy kupující klikne na tlačítko „objednávám s povinností zaplatit“. Provedení tohoto úkonu znamená objednání objednávky s povinností zaplatit. Na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávání, bude zasláno potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které bude obsahovat všechny údaje vyžadované právními předpisy. Následně budou na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím posílány průběžné informace o stavu realizace jeho objednávky. Po objednání bude portál www.chromadruk.pl komunikovat s kupujícím prostřednictvím e-mailů nebo v případě nutností se s kupujícím spojí příslušný konzultant telefonicky. E-mailové zprávy budou obsahovat informace o stavu objednávky a (jen v určitých případech – pokud to bude nutné pro řádnou realizaci objednávky) o rozhodnutích, která prodávající požaduje od kupujícího.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku k realizaci, což oznámí kupujícími nejpozději do 48 hod. po jejím objednání.
 13. V okamžiku, kdy kupující obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení, že prodávající přijal objednávku k realizaci, které bude obsahovat všechny informace vyžadované právními předpisy, uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu o koupi výrobků, které jsou obsaženy v objednávce.
 14. Za kupujícího může kupní smlouvu uzavřít pouze zletilá osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, nebo v případě kupujícího, který není fyzickou osobou, osoba, která je zmocněna k zastupování kupujícího a přijímání závazků jeho jménem.
 15. Pokud si kupující objedná výrobek, který musí být vyroben, upraven nebo odeslán podle individuálního přání kupujícího, musí strany dohodnout všechny detaily realizace takové objednávky před jejím přijetím k realizaci. Podrobné obchodní podmínky realizace takové nestandardní objednávky si musí strany dohodnout písemně nebo prostřednictvím e-mailů předtím, než prodávající příjme objednávku k realizaci.
 16. Prodávající dodá výrobky kupujícímu ve lhůtě uvedené na stránkách obchodu nebo také – v případě výrobků na zvláštní objednávku kupujícího – ve lhůtě dohodnuté s kupujícím a uvedené v e-mailové zprávě zaslané kupujícímu.
 17. Dodací lhůta výrobku běží:
  1. od okamžiku, kdy kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky k realizaci, bude-li kupující platit za výrobky v okamžiku jejich doručení hotově kurýrovi nebo hotově či platební kartou zástupci prodávajícího (v případě osobního vyzvednutí v sídle prodávajícího),
  2. nebo
  3. od okamžiku připsání celé kupní ceny za výrobek objednaný kupujícím na účet prodávajícího, bude-li kupující cenu hradit před zahájením realizace objednávky prodávajícím (převodem na účet prodávajícího).
 18. Prodávající pošle výrobek na vlastní náklady na adresu na území Polska uvedenou kupujícím. Výrobky nezasíláme na adresy mimo území Polské republiky. Podmínkou předání výrobku kupujícímu je uhrazení celé kupní ceny za tento výrobek.
 19. Prodávající posílá výrobek prostřednictvím kurýrní společnosti. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny od 8:00 do 20:00 hod. Pokud nebude kupující zastižen, bude mu ponecháno oznámení. V případě nedoručení výrobku z důvodů závislých na kupujícím nebo jejich odběrateli, a pokud bude nutné, aby prodávající poslal zásilku znovu, mohou být kupujícímu vyúčtovány náklady na opětovné odeslání výrobku. Způsob zabalení výrobku volí vždy prodávající a zohledňuje přitom specifikaci expedovaného zboží. Výrobky je možné si vyzvednout osobně v sídle prodávajícího, existuje také možnost poslat zásilku do balíkomatů.
 20. Prodávající doporučuje, aby kupující po doručení zásilky zkontroloval její obsah za přítomnosti doručovatele a ověřil, zda nedošlo k jejímu poškození při dopravě. V případě zjištění porušení nebo poškození zásilky je kupující povinen požádat doručovatele, aby vyhotovil protokol o škodě, v němž uvede výhrady týkající se stavu zásilky. Bez ohledu na výše uvedené se doporučuje, aby reklamace výrobků poškozených při dopravě byla provedena také způsobem dle § 5 odst. 9 tohoto provozního řádu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí zásilky kupujícím.
 21. Převzetí zásilky od kurýra musí být potvrzeno čitelným podpisem kupujícího (nebo osoby pověřené kupujícím k převzetí zásilky). V okamžiku potvrzení převzetí přechází na kupujícího vlastnické právo k výrobku a veškerá nebezpečí související s jeho vlastnictvím a používáním, zejména nebezpečí jeho ztráty nebo poškození.
 22. V případě prodlení s doručením zásilky se doporučuje, aby kupující uvedl tuto skutečnost na dodacím listu za přítomnosti zástupce kurýrní společnosti. V takovém případě je kupující povinen na dodacím listu uvést také datum a čas doručení.
 23. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zásilku s výrobkem, bude zásilka vrácena prodávajícímu na náklady kupujícího. V takovém případě kupující - i když si výrobek nepřevzal - je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za výrobek, který kupující bezdůvodně odmítl převzít. Toto ustanovení nevylučuje a ani v žádném rozsahu neomezuje práva kupujícího, který je spotřebitelem dle § 5 tohoto provozního řádu.
 24. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit správnost a pravdivost každé objednávky u kupujícího telefonicky na čísle, které kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Telefonní kontakt se uskuteční výhradně v pracovní dny v době od 9:00 do 18:00 hod.
 25. Prodávající si vyhrazuje právo nerealizovat objednávku v následujících případech:
  1. pokud po odeslání potvrzovacího e-mailu o přijetí objednávky obdrží zpětnou zprávu o tom, že e-mail potvrzující objednávku nebyl doručen příjemci,
  2. pokud obdrží nesprávně vyplněný objednací formulář
  3. nebo pokud nebude možné se s kupujícím spojit způsobem určeným v § 3 bod 24 tohoto provozního řádu za účelem ověření podané objednávky nebo upřesnění detailů objednávky
  4. v případě určeném v § 4 odst. 7 tohoto provozního řádu,
  5. či nepřijetí objednávky k realizaci prodávajícím kvůli chybám v souboru nahraném kupujícím, která kupujícím nebyla následně obnovena.
 26. V každém případě, pokud prodávající objednávku nezrealizuje, avšak obdržel platbu související s touto objednávkou, je povinen vrátit takovou platbu ve lhůtě do 14 kalendářních ode dne rozhodnutí o nerealizování objednávky.
 27. Prodávající oznamuje, že kupující musí při objednávání zohlednit skutečnost, že:
  1. rozdíl rozměrů výrobků vyráběných prodávajícím s přihlédnutím k chybě řezačky, kterou prodávající používá, může být až do 2 mm,
  2. u vyrobeného výrobku se mohou vyskytnout posuny bodového UV laku vůči tiskovému motivu o hodnotu do 0,3 mm, což vyplývá z technologie výroby, kterou prodávající používá,
  a případné reklamace kupujícího z tohoto titulu je prodávající oprávněn zamítnout.

§ 4 Kupní cena a způsob úhrady

 1. Ceny výrobků jsou uvedeny v PLN brutto, tedy včetně DPH. Kromě ceny výrobku jsou vždy uváděny všechny ostatní náklady (pokud se vyskytují), které musí kupující zaplatit.
 2. Ke každému odesílanému výrobku je přikládán prodejní doklad, který prodávající vystavuje a posílá společně se zakoupeným výrobkem. Prodávající připouští také možnost odeslání zásilky s výrobkem na jinou adresu, než je adresa, na níž bude posílán prodejní doklad.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny výrobků, jež jsou v nabídce obchodu, zavádět nové výrobky do nabídky obchodu, realizovat a rušit reklamní akce na stránkách obchodu a poskytovat kupujícímu další slevy (za podmínek vymezených ve zvláštních Podmínkách slevových akcí) a provádět jejich změny. Toto nemá vliv na objednávky objednané před začátkem platnosti změny cen nebo podmínek reklamních (slevových) akcí, které budou realizovány za dosavadních podmínek
 4. Reklamní akce v obchodě se nesčítají, pokud podmínky příslušné reklamní akce nestanoví jinak.
 5. V obchodě se používají platby převodem, kreditní kartou, poštovní poukázkou, on-line převodem prostřednictvím služeb PayU, PayPal, Sofortbanking (zálohová platba).
 6. Prodávající připouští také, aby kupující zaplatil při převzetí výrobku hotově kurýrovi.
 7. Pokud se kupující při uzavření smlouvy zavázal zaplatit za objednaný výrobek způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto paragrafu (zálohová platba) a nezaplatí za objednaný výrobek do 14 kalendářních dnů od objednání, bude transakce považována za neplatnou a bude automaticky zrušena.

§ 5 Právo odstoupit od smlouvy, reklamace a záruka kvality

 1. V souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 827) má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez dodatečných nákladů s výjimkou nákladů uvedených v bodě 9 tohoto paragrafu do 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží:
  1. v případě smlouvy podle níž prodávající předává výrobek a je povinen převést vlastnická práva k němu, od převzetí výrobku do vlastnictví spotřebitele nebo osoby, kterou spotřebitel určí, a která je jiná než dopravce, a v případě smlouvy:
   1. týkající se většího počtu výrobků, které jsou doručovány zvlášť, po šaržích nebo částech, od okamžiku převzetí do vlastnictví posledního výrobku, šarže nebo části,
   2. a která spočívá v pravidelných dodávkách výrobků po určenou dobu od převzetí prvního výrobku do vlastnictví,
  2. v případě ostatních smluv se lhůta počítá ode dne uzavření smlouvy.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy předtím, než prodávající příjme jeho nabídku, není taková nabídka považována za závaznou.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tak, že předloží prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít níže uvedený vzor oznámení o odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.

  Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

  (tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  Adresát (komu odeslat ): Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko, e-mail: online@chroma.pl

  „ - Já/My* ………… vám tímto oznamuji/oznamujeme*, že jsem(jsme)* se rozhodl(-i) odstoupit od kupní smlouvy týkající se koupě následujícího zboží*……./smlouvy o dodání následujícího zboží *…../smlouvy o dílo týkající se provedení následujících věcí*……./o poskytnutí následující služby*
  - Datum uzavření smlouvy*………../převzetí*…………….
  - Jméno a příjmení spotřebitele(-ů) ………..
  - Adresa spotřebitele(-ů) ……………..
  - Podpis spotřebitele(-ů) …………..(pouze pokud je formulář posílán v listinné podobě)
  - Datum………………….”
  (*) Nehodící se škrtněte.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby bylo oznámení odesláno před jejím vypršením. Spotřebitel může také odstoupit od smlouvy tak, že pošle příslušné oznámení na adresu obchodu, která je uvedena v odst. 3 výše, nebo elektronicky na adresu e-mail online@chroma.pl s použitím vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v odst. 3 výše v tomto paragrafu, nebo s použitím významově rovnocenného oznámení o odstoupení od smlouvy.
 5. Prodávající je povinen neprodleně poslat spotřebiteli na trvalém nosiči (například elektronickou poštou) potvrzení o doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, které bylo podáno způsobem dle odst. 4.
 6. Vrácení plateb obdržených od spotřebitele, včetně nákladů na doručení výrobku spotřebiteli, bude provedeno nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, v němž bylo prodávajícímu doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, aniž by spotřebitel musel uhradit jakékoliv poplatky související s vrácením, ledaže bude spotřebitel výslovně souhlasit s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude spojen s žádnými náklady. Pokud si spotřebitel zvolí jiný způsob dodání výrobku, než je nejlevnější obvyklý způsob dopravy, který nabízí prodávající, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli vícenáklady, které s tím souvisí.
 7. Pokud prodávající nenavrhl, že si výrobek od spotřebitele převezme, může pozastavit vrácení plateb uhrazených spotřebitelem do okamžiku vrácení výrobku nebo do okamžiku doručení dokladu o jeho odeslání spotřebitelem, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
 8. Spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu, nebo ho předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ledaže prodávající navrhl, že si výrobek převezme sám. Pro dodržení lhůty postačí, když bude výrobek odeslán před jejím uplynutím.
 9. Spotřebitel hradí pouze přímé náklady související s vrácením výrobku.
 10. Pokud v rámci plnění kupní smlouvy dodal prodávající výrobek spotřebiteli na místo, ve kterém měl spotřebitel v okamžiku uzavření smlouvy své bydliště, je prodávající povinen převzít výrobek na vlastní náklady, nebude-li možné s ohledem na povahu výrobku odeslat jej běžným způsobem poštou.
 11. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání způsobem přesahujícím použití, které je nutné k tomu, aby bylo možné ověřit povahu, parametry a funkce výrobku.
 12. V souladu s čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů spotřebiteli nepřísluší právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku u smlouvy:
  1. jejímž předmětem není standardní výrobek, to znamená takový, který byl vyroben podle specifikace spotřebitele, nebo výrobek, který slouží k uspokojení jeho individualizovaných potřeb nebo
  2. smlouvy, jejímž předmětem je rychle se kazící zboží nebo zboží s krátkou dobou použitelnosti,
  3. smlouvy, jejímž předmětem je zboží dodávané v zapečetěném obalu, které není možné po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen,
  4. smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi,
  5. smlouvy, jejímž předmětem jsou zvukové nebo obrazové nahrávky či počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání zboží otevřen.
  Výše uvedené podmínky nevylučují zodpovědnost prodávajícího, která je určená v bodě 13 a v následujících bodech tohoto paragrafu.
 13. Prodávající poskytuje spotřebiteli a také ostatním kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, záruku kvality a je zodpovědný za vady dodaných výrobků podle obecných zásad vyplývajících z občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 121) a ustanovení tohoto provozního řádu, která z těchto ustanovení vycházejí, s výhradou odst. 20 tohoto paragrafu.
 14. Reklamaci je nutné podat v záložce „Můj účet – reklamace“ na portálu www.chromadruk.pl. Reklamaci je také možné zaslat na adresu sídla prodávajícího: Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko.
 15. Při podání reklamace je nutné dodat prodávajícímu reklamovaný výrobek včetně s popisem reklamace. Veškeré připomínky týkající se reklamovaného výrobku jako jeho fotografie, kopie protokolů o škodě nebo zničení může kupující poslat na adresu reklamacje@chroma.pl. V případě zamítnutí reklamace je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s převzetím reklamovaného výrobku a jeho opětovným zasláním odběrateli.
 16. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby byla reklamace posouzena do 24 hod. od jejího podání, a to bez ohledu na její druh. Posouzení reklamace nebude provedeno v žádném případě později než do 14 (čtrnáctí) kalendářních dnů ode dne jejího podání. Prodávající vždy ve výše uvedené lhůtě oznámí kupujícímu způsob dalšího postupu.
 17. Pokud prodávající reklamaci uzná jako oprávněnou, neprodleně odstraní vadu výrobku a opravený výrobek, nebo pokud vadu není možné odstranit, tak nový výrobek pošle kupujícímu ve lhůtě určené ve výše uvedeném 16. odstavci.
 18. Pokud kupující, který podává reklamaci, uplatňuje nároky vyplývající ze záruky kvality zakoupeného výrobku, odstoupí od smlouvy s prodávajícím, řídí se práva a povinnosti stran ustanoveními občanského zákoníku a pro režim a způsob vrácení výrobku budou použita příslušná ustanovení odstavců 3-17 tohoto paragrafu.
 19. Pokud kupující, který podává reklamaci, uplatňuje nároky vyplývající ze zodpovědnosti za vady zakoupeného výrobku, odstoupí od smlouvy s prodávajícím, řídí se práva a povinnosti stran ustanoveními občanského zákoníku a pro režim a způsob vrácení výrobku budou použita příslušná odstavců 3-17 tohoto paragrafu.
 20. V případě smluv uzavíraných s kupujícími, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, je na základě čl. 558 § 1 občanského zákoníku vyloučena zodpovědnost prodávajícího za vady výrobku.
 21. Kupující může reklamovat výrobky obsahující vady na základě záruky kvality, kterou poskytl výrobce výrobku, a za podmínek, které určil výrobce, nebo také na základě nároků vyplývajících ze zodpovědnosti za vadu výrobku, na které má kupující, který je současně spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, vůči prodávajícímu nárok, pokud výrobek neodpovídá smlouvě.

§ 6 Soukromí a bezpečnost

 1. Prodávající si je vědom skutečnosti, že ochrana osobních údajů kupujícího je prioritní záležitostí. Prodávající se zavazuje, že bude postupovat v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu s ostatními obecně platnými právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů.
 2. Prodávající se zavazuje, že zajistí bezpečnost a důvěrnost získaných osobních údajů. Všichni zaměstnanci portálu byli vhodným způsobem proškoleni v oblasti zpracovávání a ochrany osobních údajů. Prodávající implementoval interní postupy, které zajišťují důvěrnost údajů a jejich zpracování způsobem, který zamezuje tomu, aby měla k údajům přístup třetí strana.
 3. Osobní údaje uživatelů portálu jsou v rámci služeb poskytovaných prodávajícím zpracovávány výhradně tehdy, když má prodávající jedno z oprávnění k jejich zpracování dle GDPR, a výhradně za účelem odpovídajícím příslušnému oprávnění. Prodávající nepředá osobní údaje získané od uživatelů třetím stranám, s výjimkou subjektů spolupracujících s portálem, jako jsou např. provozovatelé platebních systémů nebo kurýrní a spediční společnosti, které zajišťují realizaci plateb za výrobky zakoupené na portálu a dopravu koupeného zboží kupujícím, a také hostingových společností. V takových případech je rozsah údajů předávaných společnostem spolupracujícím s portálem omezen na nezbytné minimum.
 4. Uživatelé mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností následující práva:
  • právo na přístup ke svým údajům, včetně práva na obdržení kopie údajů,
  • právo na opravu údajů,
  • právo na vymazání údajů (v určitých případech),
  • právo podat stížnost k dohledovému úřadu, který zajišťuje ochranu osobních údajů,
  • právo požadovat omezení zpracování údajů,
  • právo podat námitku (v určitých případech).

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, mohou uživatelé dále využít právo odvolat souhlas se zpracováním údajů ve stanoveném rozsahu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud jsou údaje uživatele zpracovávány na základě souhlasu nebo v rámci poskytované služby (údaje jsou nezbytné pro poskytnutí služby), může uživatel využít právo na přenos osobních údajů.

 1. Správcem osobních údajů je společnost Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Polsko, Żary, ul. Przemysłowa 5.
 2. Podrobné informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu, který je dostupný na stránkách, s názvem: Politika ochrany soukromí.

§ 7 Duševní vlastnictví

Adresa stránek, na kterých je dostupný internetový obchod prodávajícího, tedy www.chromadruk.pl, a také obsah internetových stránek WWW.CHROMA.PL jsou předmětem autorských práv a jsou pod ochranou polského autorského práva a práva duševního vlastnictví. Vlastníkem práv k internetovému portálu chroma.pl a jeho obsahu je společnost Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Všechna loga, vlastní názvy, grafické návrhy, videa, texty, formuláře, skripty, zdrojové kódy, hesla, obchodní značky, servisní značky jsou ochrannými známkami a patří portálu Chroma Online. Stahování, kopírování, modifikace, reprodukce, posílání nebo šíření jakýchkoliv obsahů ze stránek WWW.CHROMA.PL bez souhlasu jejich vlastníka je zakázáno. Porušení výše uvedených předpisů bude řešeno cestou soudního řízení.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. Pro věci neupravené tímto provozním řádem jsou závazné obecně platné právní předpisy, zejména právní předpisy uvedené v tomto provozním řádu, a v případě kupujících, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014, pol. 121 úplné znění) také ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupné na internetových stránkách obchodu.
 2. Účelem ustanovení tohoto provozního řádu není vyloučit nebo omezit jakákoliv práva kupujícího, který je současně spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Sb. zák. Polské republiky z r. 2014 pol. 121, úplné znění), která mu přísluší na základě bezpodmínečně platných právních předpisů. V případě rozporů mezi ustanoveními tohoto provozního řádu a výše uvedených předpisů platí, že ustanovení těchto předpisů mají přednost.
 3. Prodávající si vyhrazuje možnost provést změnu tohoto provozního řádu. Tato změna bude provedena tak, že na internetovém portálu www.chromadruk.pl bude zveřejněno nové znění tohoto provozního řádu.
 4. Objednávky objednané během platnosti dřívější verze provozního řádu, tedy přede dnem zveřejnění jeho nového znění na internetových stránkách obchodu, budou vyřizovány v souladu s jeho předchozím zněním.
 5. Spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je současně spotřebitelem, budou řešeny před příslušným obecným soudem dle občanského soudního řádu. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, budou řešeny před obecným soudem příslušným pro sídlo prodávajícího. Kupující, který je současně spotřebitelem, může využít mimosoudní způsob řešení reklamací a uplatňování svých práv před Stálým smírčím spotřebitelským soudem (Stały Polubowny Sąd Konsumencki) při Vojvodské obchodní inspekci (Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej), který se bude nacházet nejblíže jeho bydliště. Informace o způsobu použití výše uvedených režimů a postupů řešení sporů jsou uvedeny na adrese www.uokik.gov.pl v záložce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich“ (řešení spotřebitelských sporů).
 6. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne zveřejnění, tedy ode dne 25. prosince 2014, se zohledněním změn provedených 25. 05. 2018.
Chat
FAQ