email partner pixel

Politika ochrany soukromí internetového portálu chroma.pl.

§1.

V souladu a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále GDPR) a také v souladu s jinými obecně platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů se zavazujeme, že budeme zajišťovat bezpečnost a důvěrnost získaných osobních údajů. Všichni zaměstnanci portálu byli vhodným způsobem proškoleni v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.


§2.

Každý uživatel portálu si může vybrat, zda a v jakém rozsahu chce používat naše služby a poskytovat své údaje. Každý uživatel portálu je oprávněn tyto údaje odstranit či náš portál nepoužívat.


§3.

 1. Správcem osobních údajů portálu je společnost Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Polsko, Żary, ul. Przemysłowa 5.
 2. Zřídili jsme funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Jedná se o pracovníka, na nějž se je možné obracet se všemi záležitostmi týkajícími se zpracování osobních údajů a uplatňování práv souvisejících s jejich zpracováním.

Kontaktní údaje pověřence jsou:

Korespondenční adresa: Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /pověřenec GDPR/, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko
E-mail iodo@chroma.pl


§4.

Při zpracování osobních údajů uživatelů dodržujeme následující zásady:

 1. pravidlo souladu s právními předpisy, pravidlo pečlivého a transparentního postupu:: osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy; o všech záležitostech, které s tím souvisejí, informujeme dotčené osoby (uživatelé),
 2. vyčerpávajícím způsobem: pravidlo minimalizace a přiměřenost údajů: zpracováváme pouze ty (přiměřené) údaje, které jsou skutečně potřebné pro realizaci účelu,
 3. pravidlo správnosti údajů: vynakládáme nejvyšší péči k tomu, aby údaje, které zpracováváme, byly aktuální a pravdivé,
 4. pravidlo omezení účelu a bezpečnost uchovávání zpracovávaných údajů: osobní údaje shromažďujeme pouze pro konkrétní a oprávněné účely; údaje uchováváme ve formě, která umožňuje identifikovat subjekt údajů; údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu, pro který jsme je získali (pokud je nemusíme uchovávat po delší dobu na základě právních předpisů),
 5. pravidlo integrity a důvěrnosti údajů: zavedli jsme taková technická a organizační opatření, díky kterým jsou zpracovávané údaje bezpečné,
 6. pravidlo průkaznost: jsme schopni prokázat, že při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.

§5.

 1. Na našem portálu shromažďujeme od uživatelů následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení – při objednávání, nezbytné pro objednání a kontakt;
  • adresa bydliště nebo adresa firmy – pro zaslání objednaného zboží;
  • telefonní číslo – údaje pro kontakt ve věci realizace objednávek;
  • e-mailová adresa – na e-mailovou adresu je posíláno potvrzení objednávky, e-mailová adresa slouží také pro případnou komunikaci;
  • adresa – informace vyplývající z obecných postupů navazování spojení na internetu, jako je IP adresa (a další informace obsažené v systémových lozích);
  • cookies – portál používá technologii cookies za účelem přizpůsobení jeho obsahu individuálním potřebám a pro realizaci procesu objednávání.
 2. Poskytnutí těchto údajů je nutné v následujících případech:

  • při nákupu v obchodě je nutné uvést údaje sloužící pro identifikaci kupujícího; registrace v databázi zákazníků je dobrovolná;
  • údaje jsou uchovávány v databázi za účelem usnadnění nakupování v obchodě.
 3. Uživatel může souhlasit s tím, aby výše uvedené údaje byly uloženy a mohly být použity při následujících návštěvách internetového portálu, a nemusel je tak znovu uvádět. Uživatel portálu může svůj souhlas kdykoliv odvolat tak, že pošle příslušné oznámení pověřenci pro GDPR (iodo@chroma.pl)
 4. Vlastníci jiných portálů nebudou mít k těmto údajům přístup.
 5. Pokud uživatel nesouhlasí s personalizací portálu, musí si v nastaveních internetového prohlížeče vypnout cookies.

§6.

Právní základ zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely a doba jejich zpracování jsou následující:

 • Účel – plnění smlouvy mezi společností Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a uživatelem portálu – právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – nezbytnost pro realizaci smlouvy, jejíž stranou je uživatel;
 • Účel – marketing výrobků a služeb poskytovaných správcem (včetně automatického analyzování a profilování údajů pro marketingové účely), statistická měření – právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) – souhlas subjektu údajů (uživatele);
 • Účel – zpracování údajů z technických důvodů za účelem zajištění nepřerušeného provozu a fungování portálu – právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) – oprávněný zájem správce.

Osobní údaje uživatele portálu budou v rámci našich služeb zpracovávány pouze v případě, že budeme mít příslušné oprávnění dle GDPR k jejich zpracování, a výhradně za účelem odpovídajícím příslušnému právnímu základu, který je specifikován výše.


Údaje budou zpracovávány po dobu existence důvodu:

 • pro jejich zpracování a v případě poskytnutí souhlasu do okamžiku jeho odvolání,
 • v případě nezbytnosti údajů pro plnění smlouvy – po dobu jejího plnění a po dobu nezbytnou k uplatňování nároků, a také pod dobu nutnou pro splnění povinnosti stanovených v právních předpisech, např. daňových,
 • pokud jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce – po dobu existence oprávněného zájmu.

§7.

 1. Pokud k tomu uživatel poskytl svůj souhlas, bude e-mailová adresa, kterou uvedl, používána pro marketingové účely vlastních výrobků správce, tedy společnosti Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, Polsko a také ke statistickým účelům. Uživatel portálu může svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Odvolání souhlasu se zasíláním newsletteru se provádí pomocí stránky chroma.pl/pl/unsubscribe.
 3. Pokud byl souhlas poskytnut při registraci uživatelského účtu na portálu, slouží k jeho odvolání tlačítko, které je zde.

§8.

 1. Získané osobní údaje uživatelů nepředáváme třetím stranám s výjimkou subjektů, které s portálem spolupracují, např. provozovatelů platebních systémů a kurýrních či dopravních služeb, které zajišťují realizaci plateb za zboží koupené na portálu a doručování koupeného zboží kupujícím, a také hostingové společnosti. V takových případech je rozsah údajů předávaných firmám, které spolupracují s portálem, omezen na nezbytné minimum.
 2. Všechny firmy spolupracující s portálem, které získají přístup k osobním údajům poskytnutým uživateli, se zavázaly, že budou tyto údaje chránit v rozsahu dle platných právních předpisů a proškolí své zaměstnance v oblasti zpracování a ochrany získaných osobních údajů.
 3. Osobní údaje uživatelů, které máme k dispozici, mohou být předány příslušným orgánům veřejné moci, pokud to bude vyžadováno platnými právními předpisy.
 4. Neuchováváme důvěrné údaje, jako jsou čísla kreditních karet nebo přístupové údaje k bankovním účtům.

§9.

Osobní údaje, které jsme získali od uživatelů, nejsou předávány mimo Evropský hospodářský prostor a takové aktivity neplánujeme ani v budoucnosti.


§10.

 1. Uživatelé mají v souvislosti se zpracováváním osobních údajů naší společností následující práva:
  • právo na přístup ke svým údajům, včetně práva požadovat kopii údajů,
  • právo požadovat opravu osobních údajů,
  • právo na vymazání údajů (v určitých případech),
  • právo podat stížnost k dohledovému úřadu v oblasti ochrany osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování údajů,
  • právo podat námitku (v určitých případech).
 2. Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, mohou uživatelé dále využít právo odvolat souhlas v rozsahu, v jakém jsou údaje na tomto základě zpracovávány. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Způsoby odvolání souhlasu jsou uvedeny v § 5 a 7 výše.
 3. Pokud jsou údaje uživatele zpracovávány na základě souhlasu nebo v rámci poskytované služby (údaje nezbytné pro poskytování služeb), může uživatel využít právo na přenos osobních údajů, tedy právo obdržet od správce své osobní údaje ve strukturovaném, obecně používaném formátu, který je vhodný pro strojové čtení. Tyto údaje mohou být předány jinému správci údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv je nutné se obrátit na správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakty jsou uvedeny výše v § 3).

Chat
FAQ